TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM – chuyên ngành Khoa học Máy tính đã công bố thành công các bài báo quốc tế
10/01/2022

Chúc mừng các Nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM – chuyên ngành Khoa học Máy tính đã công bố thành công các bài báo quốc tế

Nghiên cứu sinh Lê Nhị Lãm Thúy – chuyên ngành Khoa học Máy tính khóa 3B công bố thành công bài báo khoa học “Coronary Vessel Segmentation by Coarse-to-Fine Strategy Using U-nets”

Nghiên cứu sinh Nguyễn Đắc Dzự Trình – chuyên ngành Khoa học Máy tính khóa 4B công bố thành công hai bài báo khoa học – “Efficient algorithms for mining closed high utility itemsets in dynamic profit databases” và “An Efficient Approach for Mining High-Utility Itemsets from Multiple Abstraction Levels”

Chúc các Nghiên cứu sinh tiếp tục tạo ra các sản phẩm khoa học đạt giá trị cho ngành Khoa học Máy tính và cho sự phát triển chung của xã hội.

Đơn vị liên kết