TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015
20/07/2015

Căn cứ Thông tư sô 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015 như sau:

no posts found

Đơn vị liên kết