TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Lãnh đạo phòng
Lãnh đạo phòng

TRƯỞNG PHÒNG

lnson
TS. Lê Ngọc Sơn
Đơn vị liên kết