TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Giới thiệu về đào tạo trình độ Tiến sĩ
25/03/2016

Chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ: Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Mã chuyên ngành: 62850101

Quyết định: Số 732/QĐ-ĐHCN ngày 03/03/2016

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

–    Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường
–    Văn phòng: Lầu 9, Tòa nhà X, Đại học Công nghiệp Tp.HCM
–    Số điện thoại: 083.8940.390 – Nội bộ: 562
–    Website: http://iesem.edu.vn/
–    Người phụ trách:

Thầy Lê Hùng Anh – Viện trưởng (Email: lehunganh@iuh.edu.vn)
Thầy Mai Tuấn Anh – P. Viện trưởng (Email: maituananh@iuh.edu.vn)
Thầy Lương Văn Việt – Trưởng bộ môn (Email: luongvanviet@hui.edu.vn)
Cô Lê Thị Thanh Huyền – Chuyên viên phụ trách SĐH (Email: giaovusdh.vmt.dhcn@gmail.com)

Đơn vị liên kết