TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Qui chế – Quy định
25/03/2016

Quy chế học vụ đào tạo trình độ Thạc sĩ (2015): Xem chi tiết

Quy chế học vụ đào tạo trình độ Thạc sĩ (cập nhật ngày 28/10/2016): Xem chi tiết

Quy định về việc hướng dẫn luận văn Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ (2017): Xem chi tiết

Qui trình xét duyệt đề cương luận văn Thạc sĩ (cập nhật ngày 28/10/2016): Xem chi tiết

Qui trình tổ chức đánh giá luận văn Thạc sĩ (cập nhật ngày 28/10/2016): Xem chi tiếtTải biểu mẫu

Đơn vị liên kết