TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường
25/03/2016

Tên chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường

Mã chuyên ngành: 60520320

Quyết định: Số 5661/QĐ-BGDĐT ngày 06/12/2010

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường
– Văn phòng: Lầu 9, Tòa nhà X, Đại học Công nghiệp Tp.HCM
– Số điện thoại: 083.8940.390 – Nội bộ: 562
– Người phụ trách:
Thầy Lê Hùng Anh – Viện trưởng (Email: lehunganh@iuh.edu.vn)
Thầy Mai Tuấn Anh – P. Viện trưởng (Email: maituananh@hui.edu.vn)
Thầy Lê Hoàng Anh – Phụ trách quản lý SĐH (Email: lahoanganh@hui.edu.vn)

Đơn vị liên kết