TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
chudeqn
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Soongsil – Hàn Quốc)
25/03/2016

Tên chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh (Soongsil – Hàn Quốc)

Đơn vị liên kết: Trường Đại học Soongsil (Hàn Quốc)

Quyết định: Số 3557/QĐ-BGDĐT ngày 19/08/2011

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Quản trị Kinh doanh

Đơn vị liên kết