INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY
OFFICE OF POSTGRADUATE MANAGEMENT
Staff
Staff

1. TS. Lê Ngọc Sơn – Trưởng phòng

– Nhiệm vụ: Quản lý chung
– Email: lengocson@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 083 8940 390 – 190

2. Trần Thị Hoàng Hà – Chuyên viên

– Nhiệm vụ: Phụ trách chương trình trong nước, phụ trách chính về học vụ Đào tạo trình độ Tiến sĩ; Tuyển sinh; Thanh toán
– Email: tranthihoangha@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 083 8940 390 – 106

3. Hoàng Thị Mỹ Hạnh – Chuyên viên

– Nhiệm vụ: Phụ trách chương trình trong nước, phụ trách chính về học vụ Đào tạo trình độ Thạc sĩ; Thời khóa biểu
– Email: hoangthimyhanh@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 083 8940 390 – 106

4. Đỗ Thị Tuyết – Chuyên viên

– Nhiệm vụ: Phụ trách chương trình trong nước, phụ trách chính về học vụ Đào tạo trình độ Thạc sĩ; Thời khóa biểu
– Email: dothituyet@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 083 8940 390 – 106

5. Nguyễn Thị Phương Thảo – Chuyên viên

– Nhiệm vụ: Phụ trách chương trình liên kết; Xử lý văn bản hành chính
– Email: ntpthao@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 083 8940 390 – 106

Cooperation