TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Giới thiệu về đào tạo trình độ Tiến sĩ
25/03/2016

Chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ: Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Mã chuyên ngành: 62850101

Quyết định: Số 732/QĐ-ĐHCN ngày 03/03/2016

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường
– Văn phòng: Lầu 9 Nhà X
– Số điện thoại: 083.8940.390 – Nội bộ: 546
– Người phụ trách:
PGS.TS. Lê Hùng Anh – Viện trưởng (Email: lehunganh@iuh.edu.vn)
PGS.TS. Mai Tuấn Anh – P. Viện trưởng (Email: maituananh@hui.edu.vn)
TS. Lê Hoàng Anh – Phụ trách quản lý SĐH (Email: lahoanganh@hui.edu.vn)

Đơn vị liên kết