TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Giới thiệu về đào tạo trình độ Thạc sĩ
25/03/2016

Các chuyên ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ:

1. Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Mã chuyên ngành: 60850101

Quyết định: Số 5661/QĐ-BGDĐT ngày 06/12/2010

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường
– Văn phòng: Lầu 9, Nhà X, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 562
– Website: http://iesem.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Lê Hùng Anh – Viện trưởng (Email: lehunganh@iuh.edu.vn)
Thầy Lương Văn Việt – P. Viện trưởng (Email: vietvanluong@gmail.com)
Thầy Đồng Phú Hảo – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 01698454341, Email: giaovusdh.vmt.dhcn@gmail.com)

2. Kỹ thuật Môi trường

Mã chuyên ngành: 60520320

Quyết định: Số 5661/QĐ-BGDĐT ngày 06/12/2010

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường
– Văn phòng: Lầu 9, Nhà X, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 546
– Website: https://iesem.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Lê Hùng Anh – Viện trưởng (Email: lehunganh@iuh.edu.vn)
Thầy Lương Văn Việt – P. Viện trưởng (Email: vietvanluong@gmail.com)
Thầy Đồng Phú Hảo – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 01698454341, Email: giaovusdh.vmt.dhcn@gmail.com)

3. Kỹ thuật Cơ khí

Mã chuyên ngành: 60520103

Quyết định: Số 6226/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2014

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Cơ Khí
– Văn phòng: Lầu 2-3, Nhà X, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 176
– Website: http://fme.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Châu Minh Quang – Trưởng khoa (Email: chauminhquang@iuh.edu.vn)
Thầy Nguyễn Đức Nam – P. Trưởng khoa (Email: nguyenducnam@iuh.edu.vn)
Thầy Đặng Hoàng Minh – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 01276399799, Email: hoangminh_ru@mail.ru)

4. Kỹ thuật Hóa học

Mã chuyên ngành: 60520301

Quyết định: Số QĐ 54/QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2015

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Hóa học
– Văn phòng: Lầu 1, Nhà F, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 163, 545
– Website: http://fce.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Nguyễn Văn Cường – Trưởng khoa (Email: nvc@iuh.edu.vn)
Thầy Bùi Tấn Nghĩa – P. Trưởng khoa (Email: buitannghia@iuh.edu.vn)
Thầy Đoàn Văn Đạt – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0168464572, Email: doanvandat@iuh.edu.vn)

5. Hóa Phân tích

Mã chuyên ngành: 60440118

Quyết định: Số QĐ 448/QĐ-ĐHCN ngày 12/01/2017

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Hóa học
– Văn phòng: Lầu 1, Nhà F, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 163, 545
– Website: http://fce.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

PGS.TS. Nguyễn Văn Cường – Trưởng khoa (Email: nvc@iuh.edu.vn)
TS. Bùi Tấn Nghĩa – P. Trưởng khoa (Email: buitannghia@iuh.edu.vn)
TS. Đoàn Văn Đạt – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0168464572, Email: doanvandat@iuh.edu.vn)

6. Kỹ thuật Điện

Mã chuyên ngành: 60520202

Quyết định: Số QĐ 731/QĐ-ĐHCN ngày 03/03/2016

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Điện
– Văn phòng: Lầu 5, Nhà X, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 200
– Website: http://www.feet.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Phạm Trung Kiên – Trưởng khoa (Email: phamtrungkien@iuh.edu.vn)
Thầy Trần Thanh Ngọc – P. Trưởng khoa (Email: tranthanhngoc@iuh.edu.vn)
Thầy Nguyễn Anh Tuấn – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0987287246, Email: nguyenanhtuan@iuh.edu.vn)

7. Kỹ thuật Điện tử

Mã chuyên ngành: 60520203

Quyết định: Số QĐ 731/QĐ-ĐHCN ngày 03/03/2016

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Điện tử
– Văn phòng: Lầu 7, Nhà X, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 559
– Website: http://www.fet.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Mai Thăng Long – Trưởng khoa (Email: maithanglong@iuh.edu.vn)
Cô Nguyễn Thị Hồng Hà – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0909500941, Email:)

8. Công nghệ Thực phẩm

Mã chuyên ngành: 60540101

Quyết định: Số QĐ 731/QĐ-ĐHCN ngày 03/03/2016

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm
– Văn phòng: Lầu 4, Nhà F (F 4.09), Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 666
– Website: http://ibf.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Nguyễn Bá Thanh – Viện trưởng (Email: thanhngba@iuh.edu.vn)
Cô Vũ Thị Hoan – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0986835386, Email: vuthihoan@iuh.edu.vn)

9. Khoa học Máy tính

Mã chuyên ngành: 60480101

Quyết định: Số QĐ 54/QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2015

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Thông tin
– Văn phòng: Lầu 1, Nhà H, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 167
– Website: http://fit.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Huỳnh Trung Hiếu – Trưởng khoa (Email: huynhtrunghieu@iuh.edu.vn)
Thầy Lê Nhật Duy – P. Trưởng khoa (SĐT: 01999096875, Email: lenhatduy@iuh.edu.vn)

10. Tài chính Ngân hàng

Mã chuyên ngành: 60340201

Quyết định: Số QĐ 731/QĐ-ĐHCN ngày 03/03/2016

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Tài chính Ngân hàng
– Văn phòng: Phòng V1, Lầu 1, Nhà V, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 277
– Website: http://ffb.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Phạm Ngọc Vân – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0946126467; Email: vanpn.iuh@gmail.com)

11. Quản trị Kinh doanh

Mã chuyên ngành: 60340102

Quyết định: Số QĐ 6226/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2014

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Quản trị Kinh doanh
– Văn phòng: Phòng D3, Lầu 3, Nhà D, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 158
– Website: http://fba.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Nguyễn Thành Long – Trưởng khoa (Email:)
Cô Lê Thị Kim Hoa – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0936669966; Email: lethikimhoa9966@gmail.com)

12. Kế toán

Mã chuyên ngành: 60340301

Quyết định: Số QĐ 448/QĐ-ĐHCN ngày 12/01/2017

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Kiểm toán – Kiểm toán
– Văn phòng: Lầu 3, Nhà D, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Số nội bộ: 852, 853, 234
– Email: khoaketoan@iuh.edu.vn
– Website: http://faa.edu.vn/
– Người phụ trách:

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng khoa (Email:)
Thầy Huỳnh Tấn Dũng  – Phó trưởng khoa (Email:)
Cô Nguyễn Ngọc Khánh Dung – Phụ trách quản lý SĐH
(SĐT: 0938380745, Email: khanhdung1608@yahoo.com.vn)

Đơn vị liên kết