TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Giới thiệu về đào tạo trình độ Thạc sĩ
25/03/2016

Các chuyên ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ:

1. Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Mã chuyên ngành: 60850101

Quyết định: Số 5661/QĐ-BGDĐT ngày 06/12/2010

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường
– Văn phòng: Lầu 9 Nhà X
– Số điện thoại: 083.8940.390 – Nội bộ: 546
– Người phụ trách:
Thầy Thái Vũ Bình – Q. Viện trưởng (Email: thaivubinh@hui.edu.vn)
Thầy Mai Tuấn Anh – P. Viện trưởng (Email: maituananh@hui.edu.vn)
Thầy Lê Hoàng Anh – Phụ trách quản lý SĐH (Email: lahoanganh@hui.edu.vn)

2. Kỹ thuật Môi trường

Mã chuyên ngành: 60520320

Quyết định: Số 5661/QĐ-BGDĐT ngày 06/12/2010

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường
– Văn phòng: Lầu 9 Nhà X
– Số điện thoại: 083.8940.390 – Nội bộ: 546
– Người phụ trách:
Thầy Thái Vũ Bình – Q. Viện trưởng (Email: thaivubinh@hui.edu.vn)
Thầy Mai Tuấn Anh – P. Viện trưởng (Email: maituananh@hui.edu.vn)
Thầy Lê Hoàng Anh – Phụ trách quản lý SĐH (Email: lahoanganh@hui.edu.vn)

3. Kỹ thuật Cơ khí

Mã chuyên ngành: 60520103

Quyết định: Số 6226/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2014

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Cơ Khí
– Văn phòng:
– Số điện thoại: 083.8940.390 – Nội bộ: 176
– Người phụ trách:
Thầy Châu Minh Quang – Trưởng khoa (Email: chauminhquang@hui.edu.vn)
Thầy Nguyễn Đức Nam – P. Trưởng khoa (Email: nguyenducnam@hui.edu.vn)
Thầy Nguyễn Quốc Hưng – Phụ trách quản lý SĐH (Email: nguyenquochung@iuh.edu.vn)

4. Kỹ thuật Hóa học

Mã chuyên ngành: 60520301

Quyết định: Số QĐ 54/QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2015

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Hóa học
– Văn phòng:
– Số điện thoại: 083.8940.390 – Nội bộ: 545
– Người phụ trách:
Cô Lê Thị Thanh Hương – Trưởng khoa (Email: lethithanhhuong@iuh.edu.vn)
Thầy Nguyễn Văn Bời – P. Trưởng khoa (Email: nguyenvanboi@iuh.edu.vn)
Thầy Văn Thanh Khuê – Phụ trách quản lý SĐH (Email: vanthanhkhue@iuh.edu.vn)

5. Kỹ thuật Điện

Mã chuyên ngành: 60520202

Quyết định: Số QĐ 731/QĐ-ĐHCN ngày 03/03/2016

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Điện
– Văn phòng:
– Số điện thoại: 083.8940.390 – Nội bộ: 200
– Người phụ trách:
Thầy Phạm Trung Kiên – Trưởng khoa (Email: phamtrungkien@iuh.edu.vn)
Thầy Trần Thanh Ngọc – P. Trưởng khoa (Email: tranthanhngoc@iuh.edu.vn)
Thầy Nguyễn Anh Tuấn – Phụ trách quản lý SĐH (Email: nguyenanhtuan@iuh.edu.vn)

6. Kỹ thuật Điện tử

Mã chuyên ngành: 60520203

Quyết định: Số QĐ 731/QĐ-ĐHCN ngày 03/03/2016

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Điện tử
– Văn phòng:
– Số điện thoại: 083.8940.390 – Nội bộ: 559
– Người phụ trách:
Thầy Bùi Thư Cao – Trưởng khoa (Email: buithucao@iuh.edu.vn)
Thầy Mai Thăng Long – P. Trưởng khoa (Email: maithanglong@iuh.edu.vn)
Cô Phạm Trần Bích Thuận – Phụ trách quản lý SĐH (Email: phamtranbichthuan@iuh.edu.vn)

7. Công nghệ Thực phẩm

Mã chuyên ngành: 60540101

Quyết định: Số QĐ 731/QĐ-ĐHCN ngày 03/03/2016

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm
– Văn phòng: Lầu 4, Nhà F (F 4.09)
– Số điện thoại: 083.8940.390 – Nội bộ: 555
– Người phụ trách:
Cô Đàm Sao Mai – Trưởng khoa (Email: damsaomai@foodtech.edu.vn)
Cô Lê Hương Thủy – Phụ trách quản lý SĐH (Email: thuylehuong@gmail.com)

8. Khoa học Máy tính

Mã chuyên ngành: 60480101

Quyết định: Số QĐ 54/QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2015

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Thông tin
– Văn phòng: Lầu 1 Nhà H
– Số điện thoại: 083.8940.390 – Nội bộ: 167
– Người phụ trách:
Thầy Huỳnh Trung Hiếu – Trưởng khoa (Email: huynhtrunghieu@iuh.edu.vn)
Thầy Lê Nhật Duy – P. Trưởng khoa (Email: lenhatduy@iuh.edu.vn)

9. Tài chính Ngân hàng

Mã chuyên ngành: 60340201

Quyết định: Số QĐ 731/QĐ-ĐHCN ngày 03/03/2016

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Tài chính Ngân hàng

10. Quản trị Kinh doanh

Mã chuyên ngành: 60340102

Quyết định: Số QĐ 6226/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2014

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Quản trị Kinh doanh

Đơn vị liên kết